VETERANENES FALLSKJERMKLUBB

VANDLER

 

For å ivareta den verdifulle erfaring fallskjermveteranene i Norge besitter og å gi disse et miljø å virke innenfor, er det i Veteranenes Fallskjermklubb innstiftet et Veteranlaug. Medlemmer av VFSK som oppfyller og etterlever nedenstående vandelskodeks, utgjør Veteranlauget og betegnes som Fallskjermveteraner.

Vandelskodeks.

1. Vandel. Veteranlaugets eksistensielle grunnlag skal være ved samhold og kameratskap å ivareta fallskjermerfaringen hos hoppere som har minimum C-sertifikat og demoutsjekk/lisens og har deltatt i fallskjermsporten i minst 15 år ved opptak Disse hoppere skal gjennom Veteranlauget få et aktivitetstilbud og et sosialt miljø som stimulerer til fortsatt hoppaktivitet og øvrig innsats for norsk fallskjermidrett innenfor Fallskjermseksjonen Norges Luftsportforbund.

2. Vandel. Aktiviteter. Veteranlaugets aktiviteter skal struktureres slik at det også skapes trivsel for medlemmets livsledsager. Det skal derfor alltid og i alle aktiviteter, dras omtanke for deltakelse av livsledsager.

3. Vandel. Fremtreden. En fallskjermveteran vil alltid respektere krav til høvisk opptreden i uniformerte eller fallskjerm-assosierbare sammenheng. All praktisk fallskjermaktivitet skal drives slik at fallskjermveteranenes egen sikkerhet og påvirkning overfor andre i sikkerhetsmessig omtanke, er forbilledlige i forhold til gjeldene lover og regler.

4. Vandel. Fallskjermseksjonen NLF. En fallskjermveteran er lojal overfor Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund og deltar derfor aktivt i utviklingen av denne organisasjon. Dog således at det aksepteres at utviklingstendenser i fallskjermidretten som av fallskjermveteranene ansees som farlige eller uheldige, påtales og bearbeides med veteranmessige midler. Stimulering av sikkerhet og idrettsutfoldelse innenfor F/NLF med samfunnsmessige synlige midler, skal institusjonaliseres i Veteranlauget.

5. Vandel. Styret. VFSK`s styre leder og legger opp aktivitetene i Veteranlauget, dersom alle medlemmene i VFSK`s styre er fallskjermveteraner. I motsatt tilfelle, velger Veteranlauget sitt eget styre. Styret driver sin styregjerning gjennom laugsmøter kalt Veteransamlinger. Disse skal være åpne for alle laugsmedlemmer, som med sin deltakelse gis stemmerett i alle saker besluttet behandlet på angjeldende møte. Veteransamlingen beslutter med alminnelig flertall i alle saker med unntak av opptak av medlemmer i Veteranlauget som avgjøres av styret. Se 5. vandel. Veteransamlinger skal avholdes i tilslutning til de aktiviteter som er oppført på Veteranlaugets/VFSK`s aktivitetskalender. Aktivitetsansvarlig fører referat som godkjennes av forsamlingen og overleveres formannen. Ansvarlighet på Veteranlaugsnivå utvises alltid.

6. Vandel. Medlemskap. Som fallskjermveteraner kan kun opptas medlemmer av VFSK som fyller krav angitt i 1. Vandel. Opptak i Veteranlauget skjer etter en begrunnet søknad, anbefalt av to laugsmedlemmer med minimum 10 års medlemskap i lauget og fremført av søkeren ved personlig tilstedeværelse på den angjeldende Veteransamling. Styret kan avslå søknaden dersom ovennevnte krav ikke er fulgt. Opptas søkeren i Veteranlauget, skal de 2 laugsmedlemmene som anbefalte, virke som faddere for det nye medlem i de to første medlemsår og slik sikre integreringen av vedkommende med livsledsager i VFSK.Hvor det gis dispens for ett krav, opptas vedkommende som aspirant. Aspiranttiden varer inntil kravet er oppfylt.

For veltjente hoppere med særlig tilknytning til F/NLF`s veteranmiljø, kan kravet til gyldig C sertifikat permanent dispenseres fra, dersom vedkommende har innehatt dette tidligere. I Veteranlauget kan også opptas flymannskaper, fallskjermdommere og andre med fallskjermrelevante funksjoner som innenfor sitt kompetanse felt oppfyller de samme krav som stilles til fallskjermveteraner.

Fallskjermveteraner som ikke etterlever laugets vandler, kan ekskluderes fra Veteranlauget for kortere eller lengre tid. Slik beslutning treffes i henhold til flertallsbestemmelsen i 4. Vandel.

Vandeler vedtatt av Veteransamlingen 28. januar 2012.